PRIVACY STATEMENT

PRIVACYVERKLARING WROKKO

1 INTRODUCTIE
Dit is de privacyverklaring voor al onze stakeholders waaronder studenten, afgestudeerden, alumni (iedereen die op welke manier ook betrokken is geweest bij onze programma’s), vrijwilligers, sponsoren, partners, leveranciers die deelnemen aan, dan wel een aandeel hebben in de programma’s van Stichting Wrokko (hierna te
noemen “Wrokko”). Deze privacyverklaring geeft informatie over de manier waarop de
persoonsgegevens van de deelnemers en vrijwilligers door Wrokko, gevestigd te Goudsesingel 136, 3011 KD Rotterdam, worden verwerkt.

Wrokko behoudt het recht de privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. We raden je aan regelmatig te controleren of de privacyverklaring is gewijzigd. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 maart 2021.

2 WANNEER IS DEZE PRIVACYVERKLARING VAN TOEPASSING?
Deze privacyverklaring geldt voor de verwerking door Wrokko van alle persoonsgegevens van alle stakeholder die deelnemen aan, dan wel een aandeel hebben in de programma’s onder direct toezicht van Wrokko.

3 WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Wrokko is de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geeft aan welke persoonsgegevens door Wrokko worden verwerkt en met welk doel, en aan welke personen deze gegevens worden verstrekt. Wrokko heeft een ontactpersoon aangesteld voor het thema privacy. Je kunt contact opnemen met Wrokko via info@wrokko.nl.

4 VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WE JOUW PERSOONSGEGEVENS?
Voor wervings- en inschrijvingsdoeleinden van studenten en afgestudeerden
Wat houdt dit in?
Wanneer je contact met ons opneemt, je aanmeldt als student, afgestudeerde of vrijwiligger (hierna te noemen “mattie”) dan nemen we de persoonsgegevens die verstrekt worden op in ons CRM systeem Ook zullen we persoonsgegevens verwerken voor het beheer van ons CRM systeem.

Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken we je gegevens?
Als je je als deelnemer aanmeldt, dan gebruiken we de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt om contact te onderhouden. Het contact zal inhouden in deze fase wervingsinformatie en de correspondentie met Wrokko met betrekking tot de aanmeldingen. We verwerken je persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang van een goede bedrijfsvoering en jouw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht om je toestemming weer in te trekken. Deze intrekking laat de verwerking van persoonsgegevens vóór het moment van intrekking onverlet.

Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?
Hiervoor verwerken we contactgegevens, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, naam werkgever, plaats werk, functie, opleidingsgegevens, thuissituatie, nevenactiviteiten, hobby’s / sporten, interesses, talenten, eigenschappen, motivatie, en persoonlijke doelen en beschikbaarheid.We vragen tevens expliciet toestemming voor het gebruik van foto’s, videomateriaal. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, houden we dit bij in een apart register.

4.2 Om een match tot stand te brengen tussen de student of afgestudeerde en een mattie
Wat houdt dit in?
Als je aangeeft begeleid te willen worden door een mattie, dan gebruiken we de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt om een match tot stand te brengen tussen enerzijds de student of afgestudeerde  en anderzijds de mattie.

Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken we je gegevens?
We verwerken je persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang van een goede bedrijfsvoering en jouw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht om je toestemming weer in te trekken. Deze intrekking laat de verwerking van persoonsgegevens vóór het moment van intrekking onverlet. 

Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?
Hiervoor verwerken we contactgegevens, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht, naam werkgever, plaats werk, functie, opleidingsgegevens, voorkeuren mentor-stad, thuissituatie, nevenactiviteiten, hobby’s / sporten, interesses, talenten, eigenschappen, motivatie, persoonlijke doelen, beschikbaarheid. We vragen tevens expliciet toestemming voor het gebruik van foto’s, videomateriaal. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, houden we dit bij in een apart register. Het contact in deze fase zal inhouden wervingsinformatie en correspondentie met Wrokko met betrekking tot de matching.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens voor dit doel?
Voor de deelnemers worden deze persoonsgegevens na beëindiging van het programma bewaard in onze alumni database, tenzij je niet wenst deel te nemen aan de
community van Wrokko.

4.3 Je op de hoogte te houden en met jou te communiceren over Wrokko aangelegenheden
Wat houdt dit in?
Wanneer je belangstelling hebt getoond voor Wrokko, worden jouw persoonsgegevens in ons CRMsysteem opgeslagen. We gebruiken de gegevens in dit systeem om met jou te communiceren. Zo kunnen we je bijvoorbeeld op de hoogte brengen van nieuws of je uitnodigen voor activiteiten.

Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken we je gegevens?
We verwerken je persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigd belang van een goede bedrijfsvoering en jouw toestemming. Je hebt te allen tijde het recht om je toestemming weer in te trekken. Deze intrekking laat de verwerking van persoonsgegevens vóór het moment van intrekking onverlet. 

Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?
Hiervoor verwerken we je contactgegevens (zoals je woonadres, telefoonnummer en e-mailadres).

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens voor dit doel?
Voor dit doel bewaren we de persoonsgegevens van de stakeholders zolang nodig om te communiceren.

4.4 Voor de uitvoering van zakelijke processen en intern beheer
Wat houdt dit in?
Wrokko verwerkt je persoonsgegevens voor de interne bedrijfsvoering. We zorgen bijvoorbeeld voor centrale verwerkingsmogelijkheden om efficiënter te kunnen werken.

Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken we je gegevens?
We verwerken je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang van het voeren van een goede en efficiënte interne bedrijfsvoering.

Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?
Hiervoor verwerken we contactgegevens, en door jou naar ons gestuurde emails of communicatie.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens voor dit doel?
Voor dit doel worden persoonsgegevens bewaard zo lang als nodig om met jou te kunnen communiceren. Daarna worden je persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd. Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien.

4.5 Contact met Wrokko via website, mail, social media
Wat houdt dit in?
Wanneer je contact met ons opneemt dan gebruiken we jouw persoonsgegevens om te reageren en je vraag te beantwoorden.

Op basis van welke wettelijke grondslag verwerken we je gegevens?
We verwerken je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang van een goede bedrijfsvoering.

Welke persoonsgegevens verwerken we voor dit doel?
Hiervoor verwerken we je naam, contactgegevens, je correspondentie met Wrokko over jouw vraag en alle overige persoonsgegevens die nodig zijn om je vraag te beantwoorden.

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens voor dit doel?
Als je contact met ons hebt opgenomen dan worden je gegevens bewaard zo lang als nodig om met jou te kunnen communiceren. Daarna worden je persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

5 WIE HEEFT ER TOEGANG TOT JOUW PERSOONSGEGEVENS?

5.1 Toegang tot jouw persoonsgegevens binnen Wrokko
Jouw persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor relevante werkzame personen of afdelingen binnen Wrokko gedurende de looptijd van het programma en uitsluitend voor zover ze deze nodig hebben om hun taken te kunnen vervullen. Wrokko stuurt geen persoonsgegevens naar landen waar de persoonsgegevens onvoldoende beschermd zijn. Wrokko neemt de nodige maatregelen om te zorgen dat jouw persoonsgegevens beschermd worden.

5.2 Toegang tot jouw persoonsgegevens voor externe partijen
Er zijn geen externe partijen die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens, tenzij dit wettelijk vereist is.

5.3 Gebruik van jouw persoonsgegevens door dataprocessors
Er zijn geen externe partijen die jouw persoonsgegevens onder de instructies van Wrokko verwerken (dataprocessors).

6 HOE WORDEN JOUW PERSOONSGEGEVENS VEILIGGESTELD?

6.1 Beveiliging
Wrokko heeft passende maatregelen genomen om de vertrouwelijkheid en beveiliging van je persoonsgegevens te garanderen. Wrokko heeft passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onwettige vernietiging of verlies door een ongeval, beschadiging, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking of toegang, en tegen alle andere vormen van onwettige verwerking (inclusief, maar niet beperkt tot onnodige vergaring) of verdere verwerking.

6.2 Datalek
In het geval van een datalek is het onze plicht om betrokkene(n) zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van dit feit om vervolgens binnen de wettelijke termijn van 72 uur de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op de hoogte te stellen.

7 COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN
Wrokko gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen

op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

8 VRAGEN OF INZAGE-, CORRECTIE- EN VERWIJDERINGSVERZOEKEN
Je kunt te allen tijde vragen om inzage, rectificatie, beperking van verwerking of verwijdering van de persoonsgegevens die Wrokko over jou verwerkt. Je hebt ook het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Neem bij vragen over de verwerking van je persoonsgegevens contact op met:

Stichting Wrokko
Goudsesingel 136
3011 KD Rotterdam
06-16682271
info@wrokko.nl